سوال برنامه نویسی

عنوان : سوال برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

یک ماتریس صفر و یک داریم میخواهیم تعداد مناطق مسکونی را(یک های بهم پیوسته) پیدا کرده و پر جمعیت ترین را مشخص کنیم برنامه به صورت بازگشیتی بنویسید.
پیوستگی در چهار جهت اصلی میباشد.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!