پردازش تصویر

عنوان : پردازش تصویر
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

سلام بخشید من می خواستم با یک برنامه برای یک تصویر خاکستری بیشترین تعداد پیکسل به کدام طیف خاکستری تعلق دارد را پیدا کنم.
سپس تصاویر را با 10 مقدار بین صفر و یک به فضای سیاه و سفید ببرم و در هر حالت نسبت تعداد پیکسل های سیاه به سفید را اندازه گیری کنم. حالتی که این نسبت نزدیکترین مقدار را به عدد یک داشت را پیدا کنم و در خروجی نشان دهم.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!