سوال برنامه نویسی

عنوان : سوال برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

1) برنامه ای بنویسید که 5عدد از ورودی بخواند به کمک یک تابع فاکتوریل هرکدام را چاپ کند
2) برنامه ای بنویسید که برای 5دانشجو تعداد درس نمره هر درس و تعداد واحد هردرس را از ورودی بخواند به کمک تابع معدل آنها را چاپ کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...