فرمول اکسل

عنوان : فرمول اکسل
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

یک سری مشتریانی هستن که خریدهایی در ماههای متفاوت داشتن ، چه فرمولی باید بنویسم که ماههای خریئ نکرده را نشان بدهد؟


پاسخ شما

یک سری مشتریانی هستن که خریدهایی در ماههای متفاوت داشتن ، چه فرمولی باید بنویسم که ماههای خریئ نکرده را نشان بدهد؟

توسط فاطمه بابایی در تاریخ 1399/11/10


پاسخ شما

منتظر جواب هستم

توسط فاطمه بابایی در تاریخ 1399/11/10

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...