بهینه سازی کد

عنوان : بهینه سازی کد
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

این کد بعد از بهینه سازی جوابش چی میشه؟
For i:=1 to 20 do
A[i*2]:=i*2;
For j:=1 to 20 do
A[j*2-1]:=-j*2;
For k:=1 to 20 do
B[k]:=A[50+k];

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...