رسم تابع در متلب

عنوان : رسم تابع در متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

تابع f=-2:1/100:2
sigma=1
F_Gaussian=exp(-2*(pi.^2)*(f.^2)*(sigma.^2
((imshow(log(F_Gaussian+1
را در متلب میخواهم رسم کنم ولی یک خط نمایش می دهد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!