مشکل pid tuner matlab

عنوان : مشکل pid tuner matlab
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

با سلام زمانی که در تولباکس متلب pid tuner را کلیک میکنم اجرا نمی شود و پیغامی این شکلی می دهد
Error using DynamicSystem/getPIDTuningData (line 1060)
The PID tuning tools are not supported for plant models of type "zpk".

Error in pidtool.desktop.pidtuner.PIDTunerTC/setPIDTuningData (line 98)
this.PIDTuningData = getPIDTuningData(G,PID,Options);

Error in pidtool.desktop.pidtuner.PIDTunerTC/build (line 79)
this.setPIDTuningData();

Error in pidtool.desktop.pidtuner.PIDTunerTC (line 65)
this.build();

Error in pidtool.desktop.PIDTuner (line 22)
this.TC = pidtool.desktop.pidtuner.PIDTunerTC(this.Parent.PlantList, desiredtype,
baselinecontroller, this.Parent.SimulinkGateway, this.Parent.Type);

Error in pidtool.PIDToolDesktop (line 73)
this.PIDTuner = pidtool.desktop.PIDTuner(this, desiredtype, baselinecontroller);

Error in pidtool (line 109)
eval(cmd);

Error in pidTuner (line 73)
pidtool;
برای درست کردنش په کنم؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...