کد دستوری ترسیم این تابع

عنوان : کد دستوری ترسیم این تابع
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

ترسیم سطح سه بعدی Meshgrid بر اساس تابع زیر با (20,35)view


(Z=cos(x^2) *sin(2*y به ترتیب در بازه زمانی(0pi) و (Pi ,Pi-) و ( Pi/4 , Pi/4-)

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...