برنامه نویسی در متلب

عنوان : برنامه نویسی در متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

1_ برنامه ای بنویسی که دو ماتریس دوبعدی دلخواه از ورودی دریافت کرده و سپس تعداد تکرارهای ماتریس کوچکتر درون ماتریس بزرگتر را شمارش کرده و به عنوان خروجی برگرداند
2: برنامه ای بنویسید که دو ماتریس دو بعدی با ابعاد دلخواه را به عنوان ورودی دریافت سپس در صورت امکان طبق الگو ماتریس کوچکتر رد درون ماتریس بزرگتر قرار داده و به عنوان خروجی برگرداند و در صورت امکانپذیر نبودن را درخروجی impossible عبارت کند
3: برنامه ای بنویسید که یک ماتریس سه بعدی را از ورودی دریافت کند سپس د صورت امکان نداشتن لایه هایی از بعد دوم که تعداد عناصر بزرگتر از عنصر مرکزی آن لایه بیشتر از 3 باشد را در قالب یک ماتریس ستونی برگرداند و د صورت عدم امکان را در خروجی چاپimpossibelعبارت کند
4_برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی با ابعاد دلخواه را از ورودی دریافت کرده سپس کوچکترین زیر ماتریس از ماتریس ورودی را به عنوان خروجی برگرداند که تمام ارایه های غیر صحیح ماتریس ورودی را در بربگیرد؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!