خواندن چند عکس

عنوان : خواندن چند عکس
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

در GUI متلب
1- می خواهم با یک کلید از صفحه ورودی به فرض 10 عکس به ترتیب خوانده شود ودر axes نمایش داده شود
2- به چه شکل در یک جدول می شود فیلد خاصی از آن بروزرسانی شود که بیشتر موقع آخرین رکور است فقط قسمت set آن را می خواهم

idx = get(handles.table,'userdata')
i=idx(end,1)
d = get(handles.table,'data')
خطا می دهد
set(handles.table,'2',d(:,6))

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!