امتحان متلب😐

عنوان : امتحان متلب😐
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

با استفاده از linspaceوshbplot برنامه ای بنویسید که توابع ‌مثلثاتی ،نمایی و چند جمله ای را در بازه ی [2pi,0]به ازای ۱۰۰۰داده در سه نمودار مجزا کنار هم رسم کنید🥺

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!