تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی

عنوان : تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

چگونه اعداد انگلیسی روی محور اعداد رو، با استفاده ازمتلب در ترسیم نمودار به فارسی تبدیل کنیم

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!