برنامه نویسی c++

عنوان : برنامه نویسی c++
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

بدون استفاده از scanf و printf
برنامه ای بنویسید که با استفاده از توابع کار های زیر را انجام دهد
ابتدا n را از ورودی گرفته و دنباله زیر را محاسبه کند
𝐹(𝑛) = 1 + 1 /2 + 1/ 3 + ⋯+ 1/ 𝑛
سپس ضرایب a b c را در معادله درجه دو گرفته و ریشه های حقیقی معادله را محاسبه کند و اگر ریشه حقیقی نداشت پیغام عدم وجود ریشه حقیقی را ارسال کند
𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...