معماری کامپیوتر

عنوان : معماری کامپیوتر
گروه درخواست : مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ( کار با زبان های verilog و vhdl)
شرح درخواست :

با فرض سیستم دارای حافظه 6125*16 تعداد بیت های ثبات آدرس ، ثبات شمارنده ،انباره ،ثبات داداه را بیان کنید؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...