معماری کامپیوتر

عنوان : معماری کامپیوتر
گروه درخواست : مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ( کار با زبان های verilog و vhdl)
شرح درخواست :

انواع شیفت ها (منطقی ، چرخشی و حسابی ) به چپ و راست را بر روی A=01010101011 را انجام دهید؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...