معماری کامپیوتر

عنوان : معماری کامپیوتر
گروه درخواست : مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ( کار با زبان های verilog و vhdl)
شرح درخواست :

مدارات منطقی مربوط به پایه های ورودی ثبات IR را طراحی کنید؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...