متلب

عنوان : متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

aماتریس دوبعدی است عبارتی بنویسید که عنصر سطر5وستون 9آن رابرابر23قراردهد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...