مسئله

عنوان : مسئله
گروه درخواست : برنامه نویسی وب (ASP, PHP, Javascript)
شرح درخواست :

برنامه اي بنويسيد كه در ان ليست كتابهاي در خواستي گرفته شده وهرينه كل خريد نشان داده شود

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!