سوال فوری دارم

عنوان : سوال فوری دارم
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

تابعی بنویسید که پارامتراعشاری rرا دریافت کندو تعداد نقاطی از دایره ای به مرکز مختصات وبا شعاعrرا که در ربع اول دایره واقع بوده اعم از روی دایره داخل دایره و محور های مختصات ودارای مختصات صحیح میباشند پیدا نموده و ارسال کند
برنامه ای بنویسید که بصورت محاوره ای هر بار شعاع دایره به مرکز مختصات را از ورودی بخواند وبا استفاده از تابع فوق تعداد نقاطی که در ربع اول دایره با مختصات صحیح قرار دارند دریافت نموده با پیام مناسب چاپ کند این عمل تا زمانی ادامه یابد تا شعاع خوانده شده مثبت باشد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...