عنوان :
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که از کاربر یک عدد دریافت کند و حاصلضرب اعداد آن را در خروجی نمایش دهد
مثلا با ورود عدد 1111 در خروجی باید مقدار 1 چاپ شود

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...