برنامه نویسی کامپیوتر

عنوان : برنامه نویسی کامپیوتر
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که درتابعی ده عدد اعشار راازورودی بگیرد ماکزیموم را حساب کند وبه تابعmainبازگرداندوتابعmainمقدارماکزیموم راحساب کند.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...