متلب

عنوان : متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

برنامه ای بنوسید که برداری را از ورودی بگیرد و تمام اعداد چهاررقمی که با ارقام بردار وارد شده به وجود می آید را محاسبه نماید و همگی را نشان دهد.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!