نمودار در متلب

عنوان : نمودار در متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

سلام
من برنامه ای نوشتم توی متلب و نمودار سمت چپ آن به مشکل خورده است.
جهت بردار های سمت منفی به هم ریخته.
سمت چپ بردار جهت آن یا باید سمت داخل باشد یا خارج
لطفا راهنمایی کنید.
syms f x y z
f=1;%(x^2+y^2+z^2)*0.01;
for i=-5:2:5
for j=-5:2:5
for k=-5:2:5
h=subs(f,[x,y,z],[i,j,k])
hold all
quiver3(i,j,k,h*sin((acos(k/sqrt(i^2+j^2+k^2))))*cos(atan(j/i)),h*sin((acos(k/sqrt(i^2+j^2+k^2))))*sin(atan(j/i)),h*cos(acos(k/sqrt(i^2+j^2+k^2))))

end
end
end

view(-35,45)

کد متلبم هم فرستادم براتون

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!