برنامه نویسی C

عنوان : برنامه نویسی C
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

یک فایل متنی به نام student.txt داریم که در آن اطلاعات زیر نوشته شده است که به ترتیب بیانگر نام و نام خانوادگی دانشجو ، نمره میانترم و پایانترم اوست . (با فرض نا مشخص بودن تعداد دانشجویان)
Sara Mohammadi>>>12>>>11
Ali Askari>>>15>>>18
Reza Taheri>>>19>>>20
برنامه ای بنویسید که این فایل متنی را از آدرس c;usersadmindesktop برای خواندن باز کند و اسامی دانشجویانی که نمره پایانترمشان بیشتر از میانترمشان است چاپ کند و فایل را ببندد .

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!