پروژه دانشگاهی

عنوان : پروژه دانشگاهی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :


برنامه ای بنویسید که اطلاعات تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده معدل هر دانشجو را محاسبه کند اگر معدل دانشجو بالای 17 باشد به عنوان دانشجوی ممتاز و اگر کم تر از 12 بود به عنوان دانشجوی مشروط به خروجی می رود تعداد دانشجویان ممتاز و مشروط را نیز شمارش کند(این برنامه بر روی دیسکی به نام exam.cppذخیره شده است)


پاسخ شما

#include
#include

using namespace std;

int main()
{
int Q=0,M=0;
float ali[4];
float reza[4];
float mohamad[4];
cout<<"Hi."<<"
"<<"Help Program:"<<"
"<<"
"<<"It is a number ranging from 0 to 20"<<"
"<<"The operation of this program is that you must first enter the score of each"<<"
"<<" lesson.Then it's your average and previous account or you fail to declare"<<"
";
cout<<"-------------------------"<<"
";
cout<<"Please enter the scores lessons st.Ali:"<<"
";
cout<<"Enter lesson Math?"<<"
";
cin>> ali[1];
cout<<"Enter lesson Physics?"<<"
";
cin>> ali[2];
cout<<"Enter lesson Geography?"<<"
";
cin>> ali[3];
cout<<"Enter lesson Sciences?"<<"
";
cin>> ali[4];
float AvgAli;
if(ali[1]<=20 && ali[1]>=0 && ali[2]<=20 && ali[2]>=0 && ali[3]<=20 && ali[3]>=0 )
{

AvgAli=(ali[1]+ali[2]+ali[3]+ali[4])/4;
if(AvgAli>17)
{
cout<<"Ali Qabol";
Q=Q+1;
}
else if(AvgAli<12)
{
cout<<"Ali Mardod";
M=M+1;
cout<<"
";
}
}
else(cout<<"Enter Number 0 to 20"<<"
");

cout<<"-------------------------"<<"
";
cout<<"Please enter the scores lessons st.Reza:"<<"
";
cout<<"Enter lesson Math?"<<"
";
cin>> reza[1];
cout<<"Enter lesson Physics?"<<"
";
cin>> reza[2];
cout<<"Enter lesson Geography?"<<"
";
cin>> reza[3];
cout<<"Enter lesson Sciences?"<<"
";
cin>> reza[4];
float Avgreza;
if(reza[1]<=20 && reza[1]>=0 && reza[2]<=20 && reza[2]>=0 && reza[3]<=20 && reza[3]>=0 ){
Avgreza=(reza[1]+reza[2]+reza[3]+reza[4])/4;
if(Avgreza>17)
{
cout<<"reza Qabol";
Q=Q+1;
}
else if(Avgreza<12)
{
cout<<"reza Mardod";
M=M+1;
cout<<"
";
}
}
else(cout<<"Enter Number 0 to 20"<<"
");

cout<<"-------------------------"<<"
";
cout<<"Please enter the scores lessons st.Mohamad:"<<"
";
cout<<"Enter lesson Math?"<<"
";
cin>> mohamad[1];
cout<<"Enter lesson Physics?"<<"
";
cin>> mohamad[2];
cout<<"Enter lesson Geography?"<<"
";
cin>> mohamad[3];
cout<<"Enter lesson Sciences?"<<"
";
cin>> mohamad[4];
float Avgmohamad;
if(mohamad[1]<=20 && mohamad[1]>=0 && mohamad[2]<=20 && mohamad[2]>=0 && mohamad[3]<=20 && mohamad[3]>=0 ){
Avgmohamad=(mohamad[1]+mohamad[2]+mohamad[3]+mohamad[4])/4;
if(Avgmohamad>17)
{
cout<<"mohamad Qabol";
Q=Q+1;
}
else if(Avgmohamad<12)
{
cout<<"mohamad Mardod";
M=M+1;
cout<<"
";
}
}
else(cout<<"Enter Number 0 to 20"<<"
");


cout<<"-------------------------"<<"
";
cout<<"
"<<"Qboli:"<";
cout<<"
"<<"Mardodi:"<"<<"
";
if(M==3)
{
cout<<"Dear User:"<<"
"<<"You need to help"<<"
"<<" You must enter the scores of students taught."<<"
"<<"Scores range from 0 to 20 in Kunar accept that this application is.";
}
getch();
return 0;
}


توسط محمدکردلو در تاریخ 1396/03/24


پاسخ شما

مرسی ممون از جواب پس چرا یه جا گفته بودن باید بیست هزار تومن بدم:)

توسط محمدکردلو در تاریخ 1396/03/24


پاسخ کارشناستوسط مهندس ع دانشمند در تاریخ 1396/03/24

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!